ភ្នំពេញ៖ ទោះបីជាមិនមានការងារច្រើនក្នុងវិស័យសិល្បៈច្រើនដូចមុន ប៉ុន្តែស្ថានភាពជីវិតរស់នៅរបស់តារាសម្តែង នៅ សុនិតា ហាក់ហក់ឡើងប្លែកមិនគួរឲ្យជឿ។ ន...