ខណៈសិល្បៈសម័យកំពុងពង្វក់ផ្នត់គំនិតយុវវ័យយ៉ាង​ងងិះងងុះ​នោះ គេសង្វេតឃើញសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរ ហាក់មិនសូវមានការគាំទ្រ និងមាន​យុទ្ធនាការ​ជម្រុញឲ្យ...