(បាងកក)៖ ក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថា ស្ថានការណ៍តានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិក និងចិន គឺជាឱកាសសម្រាប់គោលដៅបង្កើត «កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំមួ...