បន្ទាប់បីបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងផលិតកម្ម Zone លោក អេន ឌី បានខិតខំពង្រឹងអាជីពចម្រៀងឡើងវិញហើយ ​ ព្រោះពេលនេះលោកទើបបានចេញបទ  Original Song    មានចំន...