ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​(ADB) បាន​អនុម័ត​ទៅ​លើ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថ្មី​មួយ ដែល​នឹង​ផ្តល់​ថិវកា ចំនួន​១,៤៥​ពាន់​លាន​ដុល្...