ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំ ប្រហែលមិនបានដឹងទេថា កម្ពុជា កំពុងដំណើរការសាកល្បងនូវ សេវាអន្តរធនាគារ ដោយបញ្ចូលទូរ AMTតែ១ ហើយអតិថិជន អាចធ្វើការដកប្...