លោក Bjorgolfur កើតនៅថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤១​ ធ្លាប់មានតំណែងជាមហាសេដ្ឋីលេខទី២របស់ប្រទេសអ៊ីស្លង់ (Iceland) ហើយក៏ធ្លាប់ជាអតីតប្រធាននិងម្ចាស់ក្...