សម្រាប់អ្នកដែលមានធនធាន និងមានក្តីស្រមៃមួយថាចង់ទៅលេងឋានព្រះចន្ទឲ្យបានយ៉ាងតិចម្តង ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្លួន ពេលនេះក្តីស្រមៃនិងការរំពឹងទុកប្រហែលអា...