ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

Beautiful ASEAN Traditional Costume

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com
Beautiful ASIAN Traditional Costume

South East Asia consists of Thailand, Myanmar, Cambodia, Philippines, Malaysia, Singapore, Brunei, Laos, Indonesia and Vietnam. The regions like India, China and Islamic countries have greatly influenced the culture of this region. The main religions followed here are Hinduism, Buddhism and Islam. The South East Asian countries are some of the biggest tourist destinations in the world because of their terrain, the many diverse cultures and architectural beauties. Hinduism and Buddhism were the major religion influencers on these countries. These were later developed into their own forms and a unique culture was created around them. Later Islam emerged as the dominant religion in Brunei, Malaysia and Philippines. They have some great traditional dance forms and religious literature that have been derived from lots of religions and yet is unique to the region.

© Owner
Admin_BU
Source: ASEAN Heritage & History

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់