ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

Batik Day (Hari Batik Nasional) is an Indonesian cultural day for celebrating batik

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

ℹ |

• Batik Day (Hari Batik Nasional) is an Indonesian cultural day for celebrating batik, the traditional cloth of Indonesia. It is celebrated on October 2 and marks the anniversary of when UNESCO recognized batik as a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity in 2009.

The Indonesian government strongly encourage Indonesian people (especially government officials, employees of state-owned enterprises, and students) to wear batik annually on the holiday and on Fridays to commemorate the day. Wearing batik every Friday has also been encouraged in private companies.

#Onframe: The president of Indonesia is presenting the quality of the handmade Batik during National Batik Day.

© Owner
Admin_BU
Source: Asean Heritage & History

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់