ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

Sak Yant or Yantras inked into the skin it’s the cult of Brahmanism in Khmer culture

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

📝ℹ🇰🇭

• Sak Yant or Yantras inked into the skin it’s the cult of Brahmanism in Khmer culture, the belief that can protect them from any bad luck, shrapnel, or bullets etc. When their country going to war it can be the identity which was used since Angkor period and Ayutthaya of Siam( Thailand) and Cambodia to day, the soldiers took the genuine human milk to mixed with the charcoal and make the tattoos on their bodies, because they belief that it’s sacred to protect from the Bullets.

Sak Yant or Yantras inked into the skin it's the cult of Brahmanism in Khmer culture

© Soly Rath
Admin_BU
Source: Asean Heritage & History

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់