ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

Paintings on the walls of the cathedral of the Cambodia in the 16th century

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

Po Por Ream Ream Pagoda called Kampong Tralach Leu Pagoda is an ancient temple in Kampong Trach village, Kampong Tralach commune, Kampong Tralach district, Kampong Chhnang province with ancient motifs. Fine Art is more than 400 years old, a Khmer cultural heritage and heritage. The temple of Kampong Tralachlaya was built in the 16th century, is now more than 400 years old, and the ancient paintings are in ink. Walls on the walls of the church are Wrestling, Bokator and Kun Dom Bong Martial Art, Theater, Circus, Cock, Custom Dresses, Music, Race, Ox cart, King, Monk, and everything else specified. The livelihood of the people of that time.

Source: Asean Ancient Time

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់